Giới thiệu tạp chí VĂN HỌC MỚI số 3 vừa phát hành

BBT: - Vừa nhận được tạp chí VĂN HỌC MỚI số 3, do văn thi nhạc sĩ HÀ NGUYÊN DU gửi từ California....