ÁO DÀI THỜI THƯỢNG

ÁO DÀI THỜI THƯỢNG…

…những điều trông thấy mà đau đớn lòng…

Áo Dài sans …Pằng Tà Lồng!

 

 

 

 

Posted by: Bien Nguyen <bienvannguyen67@gmail.com>

 

__,_._,___