Bồng em qua biển vô bờ | Sa Chi Lệ viết và diễn ngâm || Tiếng thơ #12

Bồng em qua biển vô bờ | Dòng thơ lưu dung Sa Chi Lệ viết và diễn ngâm || Tiếng thơ #12


https://youtu.be/ulxmK1nSk6g

*VUI LÒNG BẤM LINK, ĐA TẠ
SA CHI LỆ