TRÉO CẲNG GÀ Biếm thi THA HƯƠNG

 TRÉO CẲNG GÀ Biếm thi THA HƯƠNG  Cảm tác về tin bà nghị Cờ Hoa gốc Mit, họ Trần, tên Kathy, phe Dân chủ, đại diện cư...

THAN ÔI! THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU!

THAN ÔI! THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU! *Dành cho quý cụ hàng sáu trở lên...

GÀ BỊ THƯỢNG MÃ PHONG!

GÀ BỊ THƯỢNG MÃ PHONG! Thà một phút huy hoàng...Trông gà mà nghĩ đến taThà một phút huy hoàng rồi chợt tắt Còn hơn leo...