Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019

 Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu 2019 Tịnh Thất Liên Hoa

        Hoa Thịnh Đốn Photo by NHẤT HÙNG

Sa Chi Lệ Trân trọng giới thiệu.