ĐỘC NHẤT VÔ NHỊ TẠI VN

Cười té ghế – Học sinh khiếm thị “xem” đá banh.

https://youtu.be/uAF19_bY-2Q

<iframe width=”560″ height=”315″ src=”https://www.youtube.com/embed/uAF19_bY-2Q” frameborder=”0″ allow=”accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture” allowfullscreen></iframe>

Đặng Hoàng Sơn dang_hoang_son@yahoo.com [tiengque] <tiengque@yahoogroups.com>

To:Hội Cựu SVSQ/Trừ Bị/Thủ Đức-Ontario

Cc:Tiếng Quê

Feb 2, 2019 at 9:36 AM

Kính mời xem giải trí.

 

Học sinh khiếm thị “xem” đá banh.