Đơn bãi nhiệm và tẩy chay Phát Bùi

Chính thức nộp đơn bãi nhiệm và tẩy chay Phát Bùi

BBT: Để rộng đường dư luận, chúng tôi đăng clip video này, quý vị tùy nghi nhận xét.


*Kính mời.