GÀ BỊ THƯỢNG MÃ PHONG!

GÀ BỊ THƯỢNG MÃ PHONG!

Thà một phút huy hoàng…

Trông gà mà nghĩ đến ta

Thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt
Còn hơn leo lét suốt năm canh