KÍNH MỜI XEM : NIỀM ĐAU BIỆT XỨ, VIỄN KHÁCH BÊN TRỜI BUỒN MUỐN KHÓC

KÍNH MỜI XEM : NIỀM ĐAU BIỆT XỨ, VIỄN KHÁCH BÊN TRỜI BUỒN MUỐN KHÓC
Biet XuNiềm đau biệt xứ | Tác giả: Nguyễn Bá Trác | Giọng ngâm: Sa Chi Lệ | Tiếng thơ #11


https://youtu.be/F1JNY1lXlFo

*VUI LÒNG BẤM LINK, ĐA TẠ
SA CHI LỆ KÍNH MỜI