Liên Ủy Ban CHỐNG CỘNG? Dịch trở cờ!

Liên Ủy Ban chống CS và Tay sai hay…chống người chống cộng?

BBT: Chúng tôi chuyển đăng để rộng đường dư luận trong CĐNVHN & TẤT CẢ CÁC HỘI ĐOÀN QUÂN CÁN CHÍNH VNCH.

*BOTAY CHẤM CÔM!