Một phụ nữ gốc Việt bị giật bóp, xe cán tử thương tại khu Little Sai Gon

Một phụ nữ gốc Việt bị giật bóp, xe cán  tử thương tại khu Little Sai Gon, California.

*Quý vị đồng hương ở Mỹ, nên cảnh giác khi rời khỏi ngân hàng