@MYHANCHANNEL KÍNH MỜI CHIA SẺ CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ SĨ CUNG ĐÀN & TIẾNG HÁT DO MỘNG LAN THỰC HIỆN.

@MYHANCHANNEL KÍNH MỜI CHIA SẺ CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ SĨ CUNG ĐÀN & TIẾNG HÁT DO MỘNG LAN THỰC HIỆN
*TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU NHẠC SĨ HẠ ĐỎ BÍCH PHƯỢNG QUA TIẾNG HÁT THỜI DANH NHÓM 5 DÒNG KẺ, VŨ KHANH, TUẤN NGỌC.
Nghe Si Cung Dan1

https://youtu.be/255NWWivvzk
SA CHI LỆ & NHÓM MỸ HÂN KÍNH MỜI CHIA SẺ:
NHÓM HÀ NGỌC MỸ HÂN @MYHANCHANNEL KÍNH MỜI CHIA SẺ CHƯƠNG TRÌNH NGHỆ SĨ CUNG ĐÀN & TIẾNG HÁT DO MỘNG LAN THỰC HIỆN
*TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU NHẠC SĨ HẠ ĐỎ BÍCH PHƯỢNG QUA TIẾNG HÁT THỜI DANH NHÓM 5 DÒNG KẺ, VŨ KHÁNH, TUẤN NGỌC.
https://youtu.be/255NWWivvzk

SA CHI LỆ & NHÓM MỸ HÂN KÍNH MỜI CHIA SẺ:
https://botayvk.com/myhanchannel-kin…ng-lan-thuc-hien/
https://www.linkedin.com/feed/
https://www.youtube.com/watch?v=255NWWivvzk

https://hangoc2020.blogspot.com/2023/02/myhanchannel-kinh-moi-chia-se-chuong.html