NHÂN SĨ CỘNG ĐỒNG: Phó Thị Trưởng Kimberly nói về ngày Quốc Hận

NHÂN SĨ CỘNG ĐỒNG: Phó Thị Trưởng Kimberly nói về ngày Quốc Hận

https://youtu.be/T3WSmHlGKOg