Sa Chi Lệ Kính mời quý bạn chia sẻ Có giọt nào cho quê hương…

Sa Chi Lệ Kính mời quý bạn chia sẻ Có giọt nào cho quê hương…
TÌNH HOA BƯỚM | Dòng thơ lưu dung | Sa Chi Lệ viết & diễn ngâm | Tiếng thơ #27


https://youtu.be/xxokvr9DBq8

6-6-2022
SA CHI LỆ KÍNH MỜI