THAN ÔI! THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU!

THAN ÔI! THỜI OANH LIỆT NAY CÒN ĐÂU!

*Dành cho quý cụ hàng sáu trở lên…