Tình Ca Hoa Nắng – Phương Nam Dòng thơ thi sĩ Bửu Truyền Sa Chi Lệ diễn ngâm

     Tình Ca Hoa Nắng Dòng thơ thi sĩ Bửu Truyền
     Sa Chi Lệ diễn ngâmTinh Ca Phuong Nam Phuong Nam2


https://youtu.be/cngVIQQhsJ4